O DERECE

 

kiminin de aklını alsan
aklı maaşını alamazsın
o derece....

bir tufana tutulmuş da sanki 
bir o kalmış
"bırakamam bu akılı" çakılı..

ne ki bu aklı maaş

arıda olan kurtta kuşta
bir akıl bre
yok mu öte?
bunca insanız da
bunca kapasite?
yakışır mı kalsın burada?


ne dedi Ebu Talib
korkarım ki korktu der Kureyş
ölüm döşeğinde...

işte o derece..

 

Haz­ret-i Pey­gam­ber (sav), Ebu Talib’in îmân et­me­si için za­man za­man çok ıs­râr eder­di. Ebû Tâ­lib de bu ıs­rar kar­şı­sın­da ye­ğe­ni­ne: “Ben Sen’in ha­kî­ka­ti­ni bi­li­yo­rum. Lâ­kin Sa­na îmân eder­sem Ku­reyş’in ka­dın­la­rı be­ni ayıp­lar!” der­di. Haz­ret-i Pey­gam­ber’in nü­büv­ve­ti­ni vic­dâ­nen ka­bûl eder, nef­sâ­ni­ye­ti muk­te­zâ­sı red­de­der­di. Al­lâh Ra­sû­lü, onun îman­lı ola­rak rû­hu­nu Rab­bi­ne tes­lîm et­me­si için ölüm dö­şe­ğin­de iken de: “Ey am­ca! Ne olur­sun, bir ke­li­me söy­le ki, Al­lâh sa­na son­suz sa­âdet bah­şet­sin!” di­ye ıs­râr et­ti. O sı­ra­da ora­ya gel­miş bu­lu­nan Ebû Ce­hil, bu­na mâ­nî ol­du. Çün­kü Ebû Tâ­lib’e sü­rek­li ke­li­me-i şe­hâ­de­ti tel­kîn eden Haz­ret-i Pey­gam­ber’e mu­kâ­bil Ebû Ce­hil: “Sen ata­la­rı­nın dî­nin­de­sin!” tel­kî­nin­de bu­lu­nu­yor­du. Ni­hâ­yet Ebû Tâ­lib’in Ra­sû­lul­lâh’a son sö­zü: “Ben, es­ki dîn (Ab­dül­mut­ta­lib’in dî­ni) üze­ri­ne ölü­yo­rum. Ku­reyş be­nim için ölüm­den kork­tu da dî­ni­ni de­ğiş­tir­di de­me­ye­cek ol­sa­lar­dı, Sen’in söz­le­ri­ni ka­bûl eder­dim!..” ol­du.

Rafet KÜÇÜK

1973 İstanbul doğumlu. Tefsir ve dinler tarihi ile ilgili.

One thought on “O DERECE

  • 20/06/2012 tarihinde, saat 09:56
    Permalink

    388@0 filminin butun yaratici kateqoriyasi benim tarafimdan buyuk elesterilere maruz kaldi onlar dabbe filmini cekerek kendilerini ne saniyorlar bari cd-lerini 18+ insanlara satsinlar su anda tanidigim 10-larca cocuk bu filme bakdiklariycun cok buyuk psikolojik sorunlarin ehatesi altinda olmaktadirlar ey insanlar kendiniz para kazanacaksiniz diye bu cocuklarin geleceyiyle oynamayin.aksi tahdirde sizden davaci olub sizi mahkemelerde surundururum.

Yorumlar kapatıldı.