GÖSTERGEBİLİM AÇISINDAN İMAJİNAL DEĞERLERİN DİN EĞİTİMİNE ETKİSİ 6

 Sinemada marjinal, evde kalmış kız sıfatıyla dalga geçilen sanat sineması diye küçümsenen bir başka dil daha vardır ki belki de üzerinde düşünülmesi gereken asıl olan bu dildir. Belki de bu dilin işaret ettiği dünya Kuran’ın üslubuna ve ruhuna uygun olan bir tavırdır.

  Şöyle ki; sanat filmleri için söylenen ve bizce de doğru olan hayatı dönüştürmekten çok, yaşamda var olduğuna inanılan şiirselliği yakalama ve yansıtma arzusu Kuran-ı Kerim’in de üslubuna uygun olan bir dildir. Çünkü hiçbir şey yaratılışa, kudret-i ilahiyenin eserlerine denk olamaz. Sanat ve sanatçı, insana kaotik gelen bir dünyadan ahenk içeren şiirsel bir dil, uslub ortaya koymalıdır. Böylece bu üsluptan insandaki güzellik harekete geçer. Böylece sanat, maddeci yaklaşımlarla açıklanamayan “aşkın” duyguları harekete geçirir.30 

Bediüzzaman ise bu meyanda Kuranın üslubunu şöyle değerlendirir;

“İşte, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın, bütün kâinattaki âdiyat(doğal, sıradan) namıyla yad olunan, harikulâde ve birer mucize-i kudret olan mevcudat üstündeki âdet ve ülfet (sıradan ve basit görme) perdesini keskin beyanatıyla yırtıp, o hakaik-ı acibeyi (şaşırtıcı hakikatleri) zîşuura(şuur sahibi cinne ve insanlara) açıp, nazar-ı ibretlerini celb edip(çekip), ukule(akıllara) tükenmez bir hazine-i ulûm açar. Felsefe hikmeti ise, bütün harikulâde olan mucizat-ı kudreti âdet perdesi içinde saklayıp cahilâne ve lâkaydâne üstünde geçer. Yalnız harikulâdelikten düşen ve intizam-ı hilkatten(yaratılış kanunundan) huruç eden(çıkan) ve kemâl-i fıtrattan sukut eden nadir fertleri nazar-ı dikkate arz eder, onları birer ibretli hikmet diye zîşuura takdim eder. Meselâ, en cami(geniş) bir mucize-i kudret olan insanın hilkatini(yaratılışını) âdi deyip lâkaytlıkla bakar. Fakat insanın kemâl-i hilkatinden(yaratılışından) huruç etmiş, üç ayaklı yahut iki başlı bir insanı velvele-i istiğrabla(şaşkınlık velvesiyle) nazar-ı ibrete teşhir eder. Meselâ, en lâtif ve umumî bir mucize-i rahmet olan, bütün yavruların hazine-i gaybdan muntazam iaşelerini(rızıklarını) âdi görüp küfran (nankörlük,inkar) perdesini üste çeker. Fakat intizamdan şüzuz etmiş(ayrılmış), kabilesinden cüda olmuş(tek başına kalmış), yalnız olarak gurbete düşmüş, denizin altında olan bir böceğin bir yeşil yaprakla iaşesini(yaşamasını) görür, ondan tecellî eden lütuf ve keremle bütün balıkçıları ağlatmak ister.HAŞİYE (Haşiye): Amerika’da aynen bu vâkıa olmuştur.”31

Bu gerçekliği parçalayan hayal dünyasının tatlı ninnileriyle oyalanan her türlü sinemasal ya da görüntüsel çalışma, insanın kendi benliğine daha fazla gömülmesine, nefsinin derin kuyularına düşüp kaybolmasına sebep olmuştur. “nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. (Şems suresi 9-10. ayetler)

İnsan fıtratında iyilik ve güzellik duyguları yaratılıştan gelen ama uyarıcılar ve çevrenin aşıladığı kültüre göre beslenip gelişen ve baskın hale gelen duygulardır. Bu yüzden din eğitiminde kullanılacak görsel-işitsel materyallerin bu duyguları besleyen ve yönlendiren çalışmalar olması gerekmektedir. “Öyleyse sen yüzünü Allah’ı birleyen (bir hanif) olarak dine, Allah’ın o fıtratına çevir; ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah’ın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din (budur). Ancak insanların çoğu bilmezler.” (Rum Suresi, 30)


………………………………………………..

30-Kant. Kant immanuel, observations on the feeling of the beatiful and the sublime,los Angeles:University of California pres,1960. Asıl kaynak ise http://www.kameraarkasi.org/sinema/makaleler/nbcsinemasi.html.

31- Bediüzzaman Said Nursi, Sözler,- Sh.170-171, Zehra yay. İst.2006

32-Bkz. Link; http://www.kameraarkasi.org/sinema/makaleler/siegfriedkracauerkuramlari.html

………………………………….

Bu bildiri Selçuk Üni. İlh. Fak. tarafından düzenlenen Din Eğitiminin Felsefi Temelleri başlıklı sempozyumda sunulmuştur. 8-9 Mayıs Konya ..

İbrahim DEMİRKAN-İsmail BÜYÜKSÜTCÜ

ibrahimdemirkan

1972 Ankara doğumlu. Ankara İlahiyat mezunu. MEB'de öğretmen. EĞİTEK TV'de yapımcı ve yönetmen.